Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

FILOSOFINIS PAMATAS

Laimingos ir save atrandančios asmenybės sėkmė

Žodžiai „mokslas“ ir „menai“ užkoduoti mokyklos pavadinime, tad jie turi didžiulę reikšmę kiekvienam čia dirbančiam ir besimokančiam. Čia mokslas ir menas keliauja drauge bei vienas kitą papildo, vienas kitam padeda ir įkvepia. Meninė veikla gali padėti vaikui lengviau įsisavinti mokslo žinias, o moksliniai išradimai atveria naujas galimybes menui ar atsiranda pačiame mene.

Ugdymosi procesas tampa veiklus, kai ieškome ir atrandame kūrybiškai mokslinius kontekstus, kai įgaliname individualius gebėjimus, kai mokslo ir meno dermė apjungia intelektus ir juos stiprina, taip augindami asmenybės autentiškumą, atskleisdami unikalias galias ir taip skatindami laimingos ir save atrandančios asmenybės sėkmę.

„Aš noriu, kad vaikai suprastų pasaulį ne todėl, kad pasaulis yra žavus ir žmogaus prigimtis yra žingeidi. Aš noriu, kad jie jį suprastų tam, kad būtų pasiruošę padaryti pasaulį geresniu. Žinios nėra tas pats kaip moralė, bet mums reikia suvokimo, jeigu norime išvengti praeities klaidų ir judėti produktyvios krypties link. Svarbi šito suvokimo dalis yra žinojimas, kas mes esame ir ką galime. Galiausiai mes turime suvokti dėl savęs ir veiksmai, kurie bus atlikti mūsų pačių yra tik netobulo pasaulio pakeitimas į gerąją ar blogąją pusę.“

prof. H. Gardner „Frames of Mind“ 1993

INTELEKTŲ FORMULĖ

Unikalus vaiko gebėjimų augimas

Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija yra vertingas ir puikus pavyzdys plėtojant, stebint sistemingą ir unikalų vaiko gebėjimų augimą. Profesorius sukūrė intelektų įvairovės teoriją ir remdamasis konkrečiais kriterijais, išskyrė, apibūdino ir pristatė plačią intelektų paletę. Sukurtos teorijos idėjos yra paskelbtos daugybėje jo parašytų knygų bei straipsnių, šiandien plačiai žinomos visame pasaulyje. Ji išskiria skirtingų intelektinių galių spektrą, reikšmingą kiekvienam iš mūsų ir apibūdina kalbinio (verbalinio), muzikinio, natūralistinio, loginio-matematinio, personalinio (asmeninio), socialinio (tarpasmeninis), kinestetinio, erdvinio ir egzistencinio intelekto svarbą bei išskirtinumą. Visi intelektai yra skirtingai reikšmingi.

Prof. H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis atveria daug galimybių vaiko vystymuisi – išbandyti, kaupti žinias ir potyrius, auginti skirtingas patirtis.

Personalinis (asmeninis) intelektas

Šis intelektas pasireiškia nepertraukiamu žinių kaupimu apie save, sugebėjimu įsisąmoninti savo mintis, jausmus, valdyti savo emocijas, kūno pojūčius, visą savo individualų patyrimą. Tai suvokiama, tarytum, žinių apie save forma, sugebėjimas įsisavinti jausmus, kontroliuoti savo asmeninių ribų žinojimą. Personalinį intelektą stiprina individualizuotų procesų įvairovė, kuri daro įtakos asmenybės sėkmės formavimui, susijusiam su individualiais sprendimais ir pasirinkimais.

1 / 9

Socialinis (tarpasmeninis) intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu bendrauti, organizuoti, mėgautis draugija ir palaikyti draugiškumo atmosferą komandinėse veiklose.  Šio intelekto esmė – individo sugebėjimas suprasti kitus žmones ir su jais bendradarbiauti, t.y. save suvokti per paties santykį su kitais žmonėmis ir pasauliu.

2 / 9

Kalbinis intelektas

Kalbinis intelektas, kitaip dar vadinamas verbaliniu, apibrėžiamas kaip gebėjimas taikliai vartoti kalbą, siekiant išreikšti savo mintis, mąstyti ir suprasti kitus. Šis intelektas atsiskleidžia tiek gimtosios, tiek ir užsienio kalbos gebėjimuose, dėmesį sutelkiant į kalbos melodiją ir jos skambesį.

3 / 9

Erdvinis intelektas

Erdvinis intelektas apibūdinamas kaip žmogaus gebėjimas tiksliai suvokti regimąjį pasaulį, teisingai suvokti vaizdinius dalykus, mintyse jais eksperimentuoti ir įsivaizduoti supančią aplinką erdvinėmis formomis. Šį intelektą naudojame saviorientacijai, erdvių, objektų ir vietų atpažinimui, meninei raiškai, darbui su diagramomis ir schemomis, žemėlapiais ir kt.

4 / 9

Loginis-matematinis intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu analizuoti, grupuoti, skaičiuoti, spręsti matematinius  uždavinius, galvosūkius, racionaliai analizuoti procesus bei įvykius. Šis intelektas pasireiškia gebėjimu nustatyti dėsningumus, samprotauti ir logiškai mąstyti. Moksliškai nagrinėti įvairius klausimus ir matematines operacijas.

5 / 9

Kinestetinis intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu  puikiai suprasti savo kūno galimybes  įvairiose situacijose: sportuojant, šokant, gaminant, kuriant… Šis intelektas reiškiasi gebėjimu tikslingai ir ekspresyviai naudoti savo kūną, jo stambiosios ir smulkiosios motorikos teikiamas galimybes.

6 / 9

Muzikinis intelektas

Melodijos ir ritmo pojūtis yra pagrindiniai muzikinio intelekto komponentai. Šis intelektas pasireiškia jautrumu garsams, išskirtinumu dainuoti, niūniuoti, įsiminti melodijas, suvokti muzikinio rašto paslaptis. Tai užkoduota ritminė informacija, ritmo proporcijų jutimas, ryškūs girdėjimo vaizdiniai.

7 / 9

Natūralistinis intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu  analizuoti gamtos reiškinius, objektus ir  procesus, stebėti ir suvokti skirtumus tarp gyvūnų, augalų rūšių. Turintys šio tipo intelektą jaučia didelį potraukį aplinkos ir pasaulio pažinimui, rodo prieraišumą gyvūnams. Išsiskiria žmogaus jautrumas ir atidumas supančiam pasauliui ir pastabumas aplinkai.

8 / 9

Egzistencinis intelektas

Gebėjimas suvokti esminius būties klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu analizuoti ir ieškoti atsakymų į tikrovės, gyvenimo situacijų iškeltus probleminius klausimus, atsakančius į buvimo ir prasmės egzistavimą.

9 / 9
MOKYMOSI SĖKMĖ

Mokykimės kitaip – įdomiai ir prasmingai

Taškiaus mokslo ir menų mokykla remiasi netradicinio ugdymosi koncepcija, kuri paremta Daugialypio intelekto teorija ir jos praktiniu taikymu, Lietuvos Respublikos  pradinio ugdymo bendrąja programa. Mus kūrybiniame procese įkvepia pasaulinės patirtys ir inovatyvios tendencijos, kurias diktuoja pasaulinių ugdymo įstaigų sėkmingi pavyzdžiai: JAV pradinio ir pagrindinio ugdymo mokyklos New City School ir St. Michael School of Clayton, Skogsglantan mokyklos Švedijoje ir kt., taip pat vykdomo projekto OUT OF THE BOX partnerės šalys iš Belgijos, Rumunijos, Kipro, Graikijos.

Kviečiame drauge paversti ugdymo(si) procesą įdomiu, kuriant prasmingo mokymo(si) patirtį.

Individualus požiūris į kiekvieną vaiką

Mes tikime, kad kiekvienas mūsų yra unikalus, turintis skirtingus gebėjimus, mokymosi stilių ir tempą, todėl kurdami ugdymo(si) procesą visada mąstome, kaip pasiekti vaikus su skirtingais vyraujančiais intelektais, pasitelkiame skirtingas mokymo(si) formas.

Integruotas teminis-projektinis ugdymas(is)

Pasaulį matome kaip nedalomą visumą, todėl ir ugdymo(si) proceso neskaidome pamokomis. Mokslo ir menų dermė, tai puikus pavyzdys kaip  jungiant  dalykus į bendrą visumą yra analizuojamos temos, keliami probleminiai klausimai,  mokomasi  lyginti, analizuoti, apibendrinti ir diskutuoti.

Vertybinis ugdymas

Vertybinis ugdymas yra itin reikšmingas ir neatsiejamas nuo ugdymosi proceso. Taikiam ir darniam pasauliui kurti neužtenka tik akademinių žinių, svarbus moralinis pamatas. Taškiaus bendruomenę vienija vertybių spektras: atsakomybė, sąžiningumas, nuolatinis tobulėjimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas, pagarba, geraširdiškumas ir dėkingumas.

Visų mokymosi sričių lygiavertiškumas

Visos ugdymo(si) sritys yra lygiaverčiai svarbios, tad mokslo ir menų dermė  padeda paversti procesą  įdomiu ir įtraukiančiu.

Kontekstinis ir patyriminis mokymas(is)

Mokiniams patinka spręsti konkrečias problemas ir jie noriai ieško naujos informacijos spręsdami jas, ieškodami atsakymų. Siejant naują informaciją su praktiniu jos taikymu ir asmenine patirtimi padeda  geriau įsisavinti  žinias.

Sąmoningo dėmesingumo praktikavimas (angl. Mindfulness)

Kad atrastume save šiame skubančiame pasaulyje – mokomės sustoti, įsiklausyti į save, susigrąžinti dėmesį į tai, kas išties svarbu. Sąmoningo dėmesingumo praktikavimas vaikams ir visai mūsų bendruomenei padeda labiau susikaupti, dėmesį nukreipti į dabartį, pastebėti ir įsisąmoninti savo emocijas bei mintis, nuraminti save ir konstruktyviai spręsti problemas.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?