Čia auga

unikalūs
laisvi
kūrybingi
laimingi
vaikai

Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas padeda lavinti skirtingus intelektus, ugdyti visapusiškas asmenybes ir skleistis unikaliems vaikų gebėjimams.

FILOSOFINIS PAMATAS

Individualumo sėkmė

Veiklių ir inovatyvių Taškiaus ugdymo įstaigos pedagogų komanda savo darbe analizuoja ir remiasi prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorijos idėjomis ir kuria ugdymo(si) modelį, taiko praktiškai. Atkreiptas dėmesys į vaiko individualumą ir sėkmingai pasiteisinęs daugialypio intelekto teorijos taikymas edukologijoje šiandien patvirtina teorijos svarbą ir gylį. Pedagogai kasdien praktiškai išbando kuriamas idėjas, analizuoja teorijos gelmes ir jau dešimt metų, diena iš dienos, kuria unikalų ugdymo(si) modelį, savo praktiniame kelyje ieško inovatyviausių idėjų, augina savo patirtį bei dalinasi su Lietuvos ir Pasaulio pedagogais.

INTELEKTŲ FORMULĖ

Unikalus vaiko gebėjimų augimas

Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija yra vertingas ir puikus pavyzdys plėtojant, stebint sistemingą ir unikalų vaiko gebėjimų augimą. Profesorius sukūrė intelektų įvairovės teoriją ir remdamasis konkrečiais kriterijais, išskyrė, apibūdino ir pristatė plačią intelektų paletę. Sukurtos teorijos idėjos yra paskelbtos daugybėje jo parašytų knygų bei straipsnių, šiandien plačiai žinomos visame pasaulyje. Ji išskiria skirtingų intelektinių galių spektrą, reikšmingą kiekvienam iš mūsų ir apibūdina kalbinio (verbalinio), muzikinio, natūralistinio, loginio-matematinio, personalinio (asmeninio), socialinio (tarpasmeninis), kinestetinio, erdvinio ir egzistencinio intelekto svarbą bei išskirtinumą. Visi intelektai yra skirtingai reikšmingi.

Prof. H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis atveria daug galimybių vaiko vystymuisi – išbandyti, kaupti žinias ir potyrius, auginti skirtingas patirtis.

Personalinis (asmeninis) intelektas

Šis intelektas pasireiškia nepertraukiamu žinių kaupimu apie save, sugebėjimu įsisąmoninti savo mintis, jausmus, valdyti savo emocijas, kūno pojūčius, visą savo individualų patyrimą.  Tai suvokiama, tarytum, žinių apie save forma.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina klausydami muzikos ir kurdami, svajodami ir mokydamiesi pažinti savo vidinį pasaulį.

1 / 8

Socialinis (tarpasmeninis) intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu bendrauti, organizuoti, mėgautis draugija ir palaikyti draugiškumo atmosferą grupinėse veiklose.  Šio intelekto esmė – sugebėjimas suprasti kitus žmones ir su jais bendradarbiauti.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina diskutuodami, veikdami drauge, iškylaudami, drauge spręsdami problemas.

2 / 8

Kalbinis intelektas

Kalbinis intelektas, kitaip dar vadinamas verbaliniu, apibrėžiamas kaip gebėjimas taikliai vartoti kalbą, siekiant išreikšti savo mintis, mąstyti ir suprasti kitus. Šis intelektas atsiskleidžia tiek gimtosios, tiek ir užsienio kalbos gebėjimuose.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina kurdami pasakojimus, vaidindami, analizuodami žodžius.

3 / 8

Erdvinis intelektas

Erdvinis intelektas apibūdinamas kaip žmogaus gebėjimas tiksliai suvokti regimąjį pasaulį, teisingai suvokti vaizdinius dalykus, mintyse jais eksperimentuoti ir įsivaizduoti supančią aplinką erdvinėmis formomis. Šį intelektą naudojame saviorientacijai, objektų ir vietų atpažinimui, meninei raiškai, darbui su diagramomis, žemėlapiais ir kt.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina žaisdami su meninėmis priemonėmis, konstruodami, kurdami koliažus, žemėlapius, labirintų schemas.

4 / 8

Matematinis - loginis intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu analizuoti, grupuoti, skaičiuoti, spręsti matematinius  uždavinius, galvosūkius, racionaliai analizuoti procesus bei įvykius. Šis intelektas pasireiškia gebėjimu nustatyti dėsningumus, samprotauti ir logiškai mąstyti.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina rūšiuodami, klasifikuodami, grupuodami ir lygindami, ardydami ir taisydami, spręsdami logines užduotis.

5 / 8

Kinestetinis intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu  puikiai suprasti savo kūno galimybes  įvairiose situacijose: sportuojant, šokant, gaminant, kuriant… Šis intelektas reiškiasi gebėjimu tikslingai ir ekspresyviai naudoti savo kūną, jo stambiosios ir smulkiosios motorikos teikiamas galimybes.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina sportuodami baseine, žaisdami judriuosius žaidimus, šokdami, verdami karoliukus, meistraudami.

6 / 8

Muzikinis intelektas

Melodijos ir ritmo pojūtis yra pagrindiniai muzikinio intelekto komponentai. Šis intelektas pasireiškia jautrumu garsams, išskirtinumu dainuoti, niūniuoti,  įsiminti melodijas, suvokti muzikinio rašto paslaptis. Tai užkoduota ritminė informacija, ritmo proporcijų jutimas, ryškūs girdėjimo vaizdiniai.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina klausydami aplinkos garsų, dainuodami, žaisdami ritmikos žaidimus, grodami ir kurdami.

7 / 8

Natūralistinis intelektas

Šis intelektas pasireiškia išskirtinumu  analizuoti gamtos reiškinius, objektus ir  procesus, stebėti ir suvokti skirtumus tarp gyvūnų, augalų rūšių. Turintys šio tipo intelektą jaučia didelį potraukį aplinkos ir pasaulio pažinimui, rodo prieraišumą gyvūnams.

Taškiaus draugai šį intelektą lavina stebėdami  gamtos reiškinius, fiksuodami temperatūros pokyčius, rūšiuodami, prižiūrėdami augalus, veikdami lauke.

8 / 8

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?