Mokslas ir menas keliauja drauge bei vienas kitą papildo,  vienas kitam padeda ir  įkvepia. Meninė veikla gali padėti vaikui lengviau įsisavinti mokslo žinias, o moksliniai išradimai atveria naujas galimybes  menui ar atsiranda pačiame mene.

Daugialypio intelekto (DI) teorija sako, kad visi intelektai yra lygiaverčiai. Muzikinis, erdvinis ir kūno-kinestetinis intelektas yra lygiavertis kalbiniam ir loginiam-matematiniam intelektui, nors pastarieji dažnai mokyklose yra išaukštinami.

Jeigu mokykloje nusprendžiama paaukoti meną, taip daugeliui mokinių netiesiogiai pranešama, kad visai nesvarbu, kaip jie mokosi, o jeigu menas vertinamas ir pabrėžiama jo svarba, tai turės mokiniams didelę reikšmę.

Jeigu visi mokytųsi vienodai, reikšmingų švietimo rezultatų būtų galima pasiekti kur kas lengviau, tačiau taip nėra. Visų mūsų smegenys skirtingai priima ir apdoroja informaciją. Kai kurie mokiniai veiksmingai mokosi klausydamiesi, ir jiems puikiai sekasi tradicinėse pamokose, kuriose didžioji dalis informacijos perduodama žodžiu. Kita vertus, apie 40 proc. mokinių sudaro tie vaikai, kuriems būdingas vizualinis (regimasis) mokymosi stilius. Jiems labai svarbu, kad būtų mokoma ne tik pateikiant žodžius ir skaičius, bet ir pasitelkiant iliustracijas, schemas ir diagramas.

Mokiniams, besimokantiems kinestetiniu stiliumi (jų yra maždaug 45 proc.), gali būti sunku suprasti abstrakčius dalykus, kurie apibūdinami žodžiais ir skaičiais, nepateikiant konkrečių pavyzdžių. Taigi menai yra itin vertinga priemonė, padedanti lengviau mokytis vaikams, kurie pirmiausia mokosi vizualiniu ir kinestetiniu stiliais, be to, jis sukuria sąlygas visiems mokiniams mokytis efektyviau, ilgiau prisiminti, mokėti įvairiomis aplinkybėmis pritaikyti tai, ką jie išmoko, ir palankiau vertinti patį mokymosi procesą.

Todėl Taškiaus mokykloje į ugdymo(si) procesą yra integruojami vizualieji menai, muzika, teatras ir šokis. Šių menų pagalba mes galime pasiekti ir sudominti vaikus su skirtingais vyraujančiais intelektais, skirtingais būdais formuoti vaiko nuostatas, ugdyti reikiamus bei atskleisti unikalius gebėjimus, gilinti žinias ir supratimą apie pasaulį. Pasitelkdami šias meno formas, dauguma mokinių randa ne tik skirtingų būdų bendrauti ir išreikšti save, bet ir veiksmingai mokytis beveik kiekvieno dalyko.

Meninė veikla gali padėti vaikui išmokti geriau rašyti, skaityti, skaičiuoti ar suprasti kitus mokslinius dalykus. Tai ypač pasakytina, kai menai integruojami į ugdymo turinį kiekviename lygmenyje, o ne dėstomi kaip atskiri dalykai.

Iš esmės, jeigu tikime Prof. Hovardo Gardnerio Daugialypio intelekto (DI) teorija, vadinasi vertiname meną.

Neverta tikėtis, kad mokykloje taikant šią teoriją, daugiau ją baigusių mokinių suaugę valgys menininko duoną, nors taip iš tiesų gali nutikti. Tačiau tikimės, kad mūsų mokiniai meną vertins visą likusį gyvenimą. Manome, kad palyginti su vaikais, nelankiusiais mokyklos, kurios ugdymo turinys pagrįstas DI modeliu, kur kas daugiau mūsų mokinių meną rinksis kaip pomėgį ir ištisas valandas praleis tapydami peizažus, grodami klarnetu arba rūsyje lipdydami keramikos dirbinius. Neabejojame, kad kur kas daugiau mūsų mokinių lankysis muziejuose ir galerijose, simfoninių orkestrų koncertuose, spektakliuose ir šokių ansamblių pasirodymuose. Trumpai tariant, jie labiau mėgausis gyvenimu.

Dešimt pamokų, kurių išmoko menas:  

  1. Menas išmoko vaikus priimti teisingus sprendimus dėl kokybinių santykių.
  2. Menas padeda vaikams suprasti, kad problemos gali turėti daugiau negu vieną sprendimą.
  3. Mene pripažįstama daugelis požiūrių.
  4. Menas išmoko vaikus, kad sprendžiant sudėtingas problemas, tikslai dažniausiai nėra įtvirtinami – jie kinta, atsižvelgiant į aplinkybes ir pasitaikančias progas.
  5. Menas padeda vaizdžiai atskleisti faktą, kad nei tiesiogiai žodžiais, nei skaičiais negalima išreikšti visko, ką galime sužinoti.
  6. Menas išmoko vaikus, kad maži skirtumai gali turėti didelį poveikį.
  7. Menas išmoko vaikus mąstyti pasitelkiant medžiagas ir apsiribojant tik jomis.
  8. Menas padeda vaikams išmokti išreikšti tai, ko negalima nusakyti žodžiais.
  9. Menas mums leidžia įgyti tokios patirties, kurios niekaip kitaip negalima patirti.
  10. Meno vaidmuo mokyklos ugdymo turinyje atskleidžia jaunuoliams, kas, suaugusiųjų nuomone, yra svarbu.

Menas yra itin svarbi mūsų kultūros dalis, todėl švietimas be meno – tai nuskurdintas švietimas, ugdantis nuskurdintą visuomenę.