Atsakomybė

Atsakomybė

Sugebėjimas sąžiningai ir laiku vykdyti savo pareigas, laikytis susitarimų, elgtis saugiai ir suprasti savo elgesio pasekmes. Visi ( vaikai, mokytojai, tėvai ) prisiimame atsakomybę už savo poelgius ir veiklos rezultatus.
Kritinis mąstymas

Kritinis mąstymas

 Prasmės ieškojimas įvairiose idėjose, gebėjimas į jas pažvelgti šiek tiek skeptiškai, lyginti su įvairiais, net ir priešingais požiūriais.
Kūrybiškumas ir saviraiška

Kūrybiškumas ir saviraiška

Naujų ir vaizduotę išlaisvinančių idėjų įgyvendinimas tikrovėje, nebijant inicijuoti, ekperimentuoti ir išreikšti save. Kūrybinė saviraiška – pagrindinis žmogaus poreikis. Visa bendruomenė nuolatos ieško naujų įžvalgų ir idėjų, kurios padėtų atrasti efektyvius sprendimo būdus ir atvertų langą saviraiškai. 
Empatija ir tolerancija

Empatija ir tolerancija

Gebėjimas įsiklausyti ir išgirsti, suprasti ir mokėti gerbti šalia esantį.  Mūsų bendruomenėje tai yra pagrindas sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui. Šiomis vertybėmis grįstas bendravimas orientuotas į kiekvieno žmogaus asmeninės nuomonės ir jausmų įsiklausymą. Tai  formuoja tinkamą vaiko ir aplinkinio pasaulio santykį.
Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas

Tai darbas kartu siekiant bendro tikslo. Bendradarbiavimas vienija, skatina labiau stengtis, imtis naujų ugdymo(si) būdų, didina motyvaciją, nes dirbant drauge galime pasiekti didesnių rezutatų.
Savivoka ir nuolatinis tobulėjimas

Savivoka ir nuolatinis tobulėjimas

Gebėjimas išsiugdyti savojo „aš“ jausmą, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, bei norą tapti plačių pažiūrų, smalsiais žmonėmis. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje turime įkvėpti troškimą asmeniškai augti ir tobulėti.